Một số định nghĩa về E-learning: 

  • E-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton). 

  • E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông ( Compare Infobase Inc). 

  • E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý ̉ dụng qua nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục ( MASIE Center).  

  • Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kỹ thuật khác nhau như Internet, TV, Video Tape, các hệ thống giảng dạy thông minh và việc đào tạo dựa trên máy tính ( Sun Microsystems, Inc)