Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản thông báo kết quả tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển ngày 30/9/2014 để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển.


Trường hợp ứng viên chưa trúng tuyển, hồ sơ online đã được mở lại cho ứng viên bổ sung giấy tờ còn thiếu hoặc tiếp tục lựa chọn, đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác hoặc chuẩn bị thêm và hoàn thiện hồ sơ để đăng ký dự tuyển học bổng Đề án 911 theo thông báo tuyển sinh tiếp theo.