BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 


Số: 942/TB-ĐHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


            Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

V/v xét tuyển vào đại học, cao đẳng thuộc Đại học Thái Nguyên dành cho

các thí sinh thuộc 62 huyện nghèo, thí sinh thuộc 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

thí sinh thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực tây nam bộ

và thí sinh thuộc dân tộc rất ít người

 

 


Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015, Đại học Thái Nguyên thông báo thông tin về việc xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục 1).

Những thí sinh này nếu trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi

vào học chính thức

2.1. Xét tuyển đào tạo trình độ đại học (Chỉ tiêu:830)

STT

Khối thi của ngành đăng ký xét tuyển

Điểm thi tốt nghiệp PTTH

Xếp loại tốt nghiệp PTTH

Điểm trong học bạ PTTH

Tiêu chí khác dựa trên đặc thù của từng ngành đào tạo

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Chỉ tiêu: 200)

1

Các khối

 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt loại trung bình  trở lên.

Xếp loại học lực cả năm ở lớp 10,11, 12 đạt loại trung bình trở lên.

 

 

Trường Đại học Nông Lâm (Chỉ tiêu: 200)

1

Các khối

 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt loại trung bình  trở lên.

Xếp loại học lực cả năm ở các lớp 10,11,12 đạt loại trung bình trở lên.

 

Trường Đại học Khoa học (Chỉ tiêu: 180, xét tuyển cho 05 ngành đào tạo)

1

Các khối

 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt loại trung bình  trở lên.

Ba môn văn hóa (theo khối thi) của các học kỳ trong học bạ THPT lớp 12 đều phải có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Chỉ tiêu: 100)

1

Các khối

 

Tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại trung bình trở lên.

Xếp loại học lực cả năm ở các lớp 10,11,12 đạt loại trung bình trở lên.

 

Khoa Ngoại ngữ (Chỉ tiêu: 70)

 

 

Các khối

Điểm thi các môn ngoại ngữ đạt từ 6.0 trở lên.

Tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại trung bình trở lên.

Xếp loại học lực cả năm ở các lớp 10, 11, 12 đạt loại trung bình trở lên.

 

Khoa Quốc tế (Chỉ tiêu: 80)

1

Các khối

 

Tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại trung bình trở lên.

Xếp loại học lực cả năm ở các lớp 10, 11, 12 đạt loại trung bình trở lên.

 

 

 

     Ghi chú:      - Các ngành xét tuyển cụ thể xem tại Phụ lục 2;

                        - Các huyện xét tuyển cụ thể xem tại Phụ lục 1.              

2.2. Điều kiện xếp loại hạnh kiểm trong học bạ phổ thông trung học

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào học đại học, cao đẳng tại các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên phải đạt hạnh kiểm lớp 12 loại Khá trở lên.

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (điểm i khoản 2 Điều 7) gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2015. Các Sở Giáo dục và đào tạo gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 15/8/2015. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục 3);

   b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

 

Mọi chi tiết liên hệ: Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0280.3753.041, thông tin chi tiết xem tại địa chỉ Website:http://www.tuyensinh.tnu.edu.vn.

 

Nơi nhận:                                                                             

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Giám đốc ĐHTN (để b/c);    

- L­­ưu VT, Ban Đào tạo;

- Website ĐHTN.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

PGS.TS.  Nguyễn Hữu Công