Hệ quản trị đào tạo (Learning management system - LMS) là một tập hợp các công cụ phần mềm được thiết kế để quản lý quá trình đào tạo của người dùng. LMS được phát triển dưới các bảghi và bản báo cáo đã đượquy ước. Nhưng giá trị của hệ thống LMS chính là một khoảng rộng những cialisfrance24.com chức năng bổ sung mà nó hỗ trợ: dịch vụ tự học (tự đăng ký trong một giáo trình), học theo tiến trình, học trựtuyến (online learning)... 

Hầu hết các hệ thống LMS đều được xây dựng là ứng dng web để tận dụng mạnh khía cạnh "học mọi nơi, mọi lúc" đều có thể truy cp vào nộdung học.