(LCMS) là Hệ thống cung cấp một môi trường đa người sử dụng, cho phép các nhà phát triển, tác giả, nhà thiết kế giảng dạy, và chuyên gia có thể tạo ra, lưu trữ, tái sử dụngquản lý và cung cp hc liệu điện tử  từ một kho lưu trữ đối tượng trung tâm. LCMS tậtrung vào việc phát triển, quản lý và xuất bản nộdung mà thường sẽ được gửi qua một LMS. Người dùng có thể tạo và tái sử dụng nộdung e-learning và làm giảm tình trạng phát triển trùng lặp. (theo định nghĩa từ wikipedia)